OIREET

Lisääkö äidin raudanpuute riskiä synnytyksen jälkeiselle masennukselle?

Lisääkö äidin raudanpuute riskiä synnytyksen jälkeiselle masennukselle?

LÄÄKÄRI ILONA RITOLA

Tässä kirjoituksessa kerron synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Siitä, mitä oireita ja riskitekijöitä siihen liittyy.

Kerron myös tutkimuksista, joissa on pohdittu raudanpuutteen merkitystä synnytyksen jälkeisessä masennuksessa. Pohdin myös miten tämä yhteys on selitettävissä.

Lopuksi kerron vielä mitkä tekijät lisäävät riskiä synnytyksen jälkeiselle masennukselle eli mihin asioihin voi itse kiinnittää huomiota ja mahdollisesti pienentää omaa riskiä.

Synnytyksen jälkeinen masennus on harmillisen yleistä. Ihan liian yleistä.

Synnytyksen jälkeinen masennus on merkittävä sairaus koko perheen jaksamista ajatellen. Sen esiintyvyyden arvellaan olevan Suomessa 9-16% [1].


ÄIMÄ ry – äidit irti synnytysmasennuksesta

” Tavallisimmin synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastutaan 6-12 viikkoa synnytyksestä, mutta se voi ilmaantua käytännössä missä vaiheessa vain vuoden sisällä synnytyksestä. ”

Synnytyksen jälkeisen masennuksen oireita ovat:

 • itkuherkkyys
 • unettomuus
 • masentunut mieliala
 • mielihyvän kokemisen vaikeus
 • arvottomuuden tunne ja itsesyytökset
 • saamattomuus
 • toimintakyvyn lasku
 • avuttomuuden tunne ja toivottomuus
 • väsymys
 • ärtyneisyys
 • huono keskittymiskyky

Synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsivät äidit leikkivät vähemmän vauvojensa kanssa, imettävät vähemmän eivätkä ole niin huolehtivaisia. [1]

Äidin masennus heikentää hänen kykyään huolehtia lapsestaan ja vaarantaa normaalin äiti-lapsisuhteen kehityksen. [2]

Neuvoloissa on perinteisesti paneuduttu synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamiseen ja hoidon ohjaukseen.

Pitäisikö sen lisäksi keskittyä ennemmän myös synnytyksen jälkeisen masennuksen syiden ymmärtämiseen ja niiden minimoimiseen?

Raudanpuutteen (myös ilman anemiaa) on havaittu aiheuttava väsymystä, vetämättömyyttä ja kognitiiivisten taitojen laskua. Näistä olen kertonut aiemmin mm. postauksessa: ”Voiko raudanpuute aiheuttaa väsymystä ilman anemiaa?

Synnytyksen jälkeiselle masennukselle  altistavat tekijät

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on listannut yksitoista tekijää, jotka lisäävät mahdollisuutta synnytyksen jälkeiselle masennukselle. 

Fyysisiä syitä näistä on kaksi:  

 • synnytyksen jälkeiset hormonaaliset muutokset
 • kilpirauhasen toimintahäiriöt

Muut mainitut riskitekijät ovat:

 • suunnittelematon raskaus
 • äidiksi tulo alle 20 -vuotiaana
 • raskauteen liittyvät komplikaatiot
 • raskausaikaiset masennusoireet
 • äidin yleinen masennusalttius
 • parisuhteen ongelmat esim. parisuhdeväkivalta
 • sosiaaliset tekijät. esim. tuen puute, taloudelliset vaikeudet, sosiaalisen verkoston vähäisyys
 • maahanmuuttotausta
 • vanhemmuuden aiheuttama kuormittuneisuus

Mielenkiintoista, mutta näille ei juurikaan mahda mitään, jos henkilö on jo raskaana. Tai no, vaikka ei jo olisikaan, ei esimerkiksi maahanmuuttotaustalle tai taloudellisille vaikeuksille mahda juuri mitään!

Ravintoainepuutokset masennuksen taustalla

Ravitsemustila vaikuttaa merkittävästi aivojen toimintaan ja mielialaan. Rautaa tarvitaan elimistössä moniin toimintoihin.

Perinteisesti tunnetaan raudanpuutteen vaikutukset anemian ilmaantumiseen. Anemian onkin todettu vaikuttavan merkittävästi kudosten hapensaantiin ja aiheuttavan oireita sitä kautta.

Raudanpuute ilman anemiaakin aiheuttaa merkittäviä oireita.

Rautaa tarvitaan monien aivovälittäjäaineiden syntymiseen, kuin myös hermosolujen myelinisaatioon.

Rautaa tarvitaan myös mm. dopamiiniaineenvaihduntaan, joka on keskeinen tekijä masennuksen ilmentymisessä.

RAUDANPUUTE MASENNUKSEN TAUSTALLA

Raskausaika tyhjentää rautavarastot, sillä raskaudenaikana tarvintaan noin 1000 mg rautaa; sikiön rakennustarpeisiin, lisääntyneen punasolumäärän tuotantoon ja synnytykseen aiheuttamaan verenvuotoon. 

Tätä rautamäärää on todella vaikea saada tavallisesta ravinnosta, etenkin jos se sisältää paljon raudan imeytymistä haittaavia juomia, kuten maitoa ja kahvia.

Juomia, joita Suomessa voidaan nauttia vaikka joka aterialla.

Raskaus siis johtaa nopeasti raudanpuutteeseen.

Raudanpuutteen keskeisiä oireita ovat väsymys, uupumus ja ärtyneisyys. Samanlaisia oireita kuin masennuksessa.

Voiko synnytyksen jälkeisellä raudanpuutteella ja synnytyksen jälkeisellä masennuksella olla yhteyttä?

Käytännössä yhteys on potilastyössäni tullut varsin selväksi, mutta mitä sanovat tutkimukset?

Synnytyksen jälkeen saatu rautalisä vähentää masennuksen oireita. 

Seuraavaan, vuonna 2015 julkaistuun, tutkimukseen osallistui 70 äitiä, joilla oli todettu synnytyksen jälkeinen masennus.

The efficacy of early iron supplementation on postpartum depression, a randomized double‑blind placebo‑controlled trial

▶️ LINKKI TUTKIMUKSEEN 

Kyseessä on oikein hyvä tutkimus, sillä äidit jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toiselle ryhmistä annettiin rautalisää ja toiselle lumelääkettä.

Tarkoituksena oli arvioida, miten paljon rautalisällä on vaikutusta synnytyksen jälkeiseen masennukseen ja sen vaikeusasteeseen.

Tutkimukseen ei otettu äitejä joilla oli anemia, sillä tässä tutkimuksessa haluttiin tutkita nimenomaan rautalisän vaikutusta äiteihin, joilla ei ollut anemiaa todettavissa.

? Mielialalomake synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamiseen, Edinburgh Postnatal Depression Scale eli EPDS-testi, on kehitetty tunnistamaan ja arvioimaan vastaajan riskiä synnytyksen jälkeiseen masennukseen.

Tutkimuksessa käytettiin tätä EDPS-testiä. Tutkittavilla tuli olla >11/30 pistettä ja psykiatrin varmistama diagnoosi. 37%:lla masennusdiagnoosin saaneista äideistä todettiin raudanpuute ilman anemiaa.

▶️ Linkki EDPS seulaan.

? TUTKIMUKSEN TULOKSET:

 • 5 viikon 50 mg päivittäistä rautaa  saaneen ryhmän naisten ferritiinin keskiarvo oli 78,2, kun lumelääkettä saaneiden ryhmässä ferritiinin keskiarvo oli 37.
 • Rautakuurin jälkeen raudanpuutetta (ilman anemiaa) ilmeni rautalisää saaneessa ryhmässä 8,5%, kun lumelääke ryhmässä 34,4 % oli raudanpuutteisia kuusi viikkoa synnytyksestä.
 • Masennuksen vaikeus pieneni merkittävästi rautaa saaneessa ryhmässä, mutta ei lumelääkeryhmässä viiden viikon aikana.
 • Äideillä joilla masennus jatkui, oli matalampi ferritiinitaso, kuin äideillä, joiden masennus lieveni merkittävästi.

? YHTEENVETO:

 • Varhainen rautalisä äideillä, jotka kärsivät synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, parantaa oireita 43 %:lla.

Ei mitenkään yllättävää.

Mistä me voimme edes erottaa vain kyselemällä, ilman laboratoriokokeita, että kyseessä on sellainen masennus, missä raudanpuutteella ei olisi tekemistä?

Emme välttämättä mistään. Raudanpuutteen oireet voivat olla hyvin samanlaiset kuin masennuksessa, kuten väsymystä, mielialan laskua, kiinnostuksen puutetta ja keskittymiskyvyn puutetta.

Synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastuneilla on matalammat rautavarastoja kuvaavat ferritiiniarvot.

Seuraavaksi kerron espanjalaisten tekemästä tutkimuksesta, jossa tutkittiin synnytyksen jälkeisen ferritiinipitoisuuden merkitystä synnytyksen jälkeisen masennuksen ilmaantumiseen.

An association between plasma ferritin concentrations measured 48 h after delivery and postpartum depression 

▶️LINKKI TUTKIMUKSEEN 

Tutkimuksessa 729 naisen masennusoireita selvitettiin kahden vuorokauden, kahden kuukauden ja noin seitsemän kuukauden kuluttua synnytyksestä.

? TULOKSET:

 • 65:lle naiselle eli 9 %:lle kehittyi synnytyksen jälkeinen masennus tutkimuksen aikana.
 • Synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastuneilla oli vakava raudanpuute (ferritiini alle 12) jopa 38.5%:lla, kun ryhmässä, joka ei sairastunut synnytyksen jälkeiseen masennukseen 21.1%:lla oli vakava raudanpuute.
 • Masentuneilla naisilla oli matalampi (ferritiini 15,4) ferritiinitaso, kuin niillä jotka eivät sairastuneet (ferritiini 21,6).

Raudanpuute ja anemia ovat synnytyksen jälkeisen masennuksen riskitekijöitä

Seuraavassa kirjallisuuskatsaus, jossa oli käyty läpi 17 eri tutkimusta, jotka käsittelivät raudanpuutteen yhteyttä synnytyksen jälkeiseen masennukseen.

Anaemia and depletion of iron stores as risk factors for postpartum depression: a literature review

▶️ LINKKI ARTIKKELIIN

? Kirjoituksessa havaittiin, että

 • 80% tutkimuksista löysi yhteyden aneemisilla naisilla synnytyksen jälkeiseen masennukseen
 • synnytyksen jälkeinen matala ferritiini oli yhteydessä synnytyksen jälkeiseen masennukseen
 • synnytyksen jälkeen saatu rautalisä vähensi synnytyksen jälkeistä masennusta 80%:ssa tutkimuksista.

Katsausartikkelissa ”Have we forgotten the significance of postpartum iron deficiency?” on mielenkiintoista pohdintaa synnytyksen jälkeisestä raudanpuutteesta.

Nostan tästä esiin tekijät, joiden on tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä suurentuneeseen riskiin synnytyksen jälkeiselle raudanpuutteelle.

RISKIT JOTKA LISÄÄVÄT SYNNYTYKSEN JÄLKEISTÄ RAUDANPUUTETTA

 • ylipaino ennen raskautta
 • epäonnistunut rautahoito raskauden aikana
 • todettu anemia raskausviikoilla 24-29 tai juuri ennen synnytystä
 • useamman kuin yhden lapsen synnyttäminen kerralla (kaksoset, kolmoset jne)
 • osittaisimetys tai jos ei imetä ollenkaan

Raudanpuutteesta kärsii yli puolet naisista jossakin elämänvaiheessa. Jopa 15% äideistä sairastuu synnytyksen jälkeiseen masennukseen.

? Raudanpuute ja sen aiheuttamat seuraukset ovat lähes täysin ennaltaehkäistävissä.

? Jokainen äiti, joka on sairastunut synnytyksen jälkeiseen masennukseen hoidettavissa olevan syyn takia, on liikaa.

Lääkäri Ilona Ritola,

Lääkäriasema Medipudas 

VIITTAUKSET 

[1] https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/synnytyksen-jalkeinen-masennus

[2] Tahirkheli NN, Cherry AS, Tackett AP, McCaffree MA, Gillaspy SR (2014) Postpartum depression on the neonatal intensive care

unit: current perspectives. Int J Women’s Health 6:975–987.

[3] Perheentupa A.: Synnytyksen jälkeiset psyykkiset häiriöt. Lääkärin käsikirja. 2016


Klikkaa tästä lukeaksesi lisää blogikirjoituksia raudanpuutteesta


Klikkaa tästä siirtyäksesi Lääkärin blogin facebook -keskusteluryhmään


Klikkaa tästä varataksesi aika asiantuntevan lääkärin vastaanotolle